Elementaire zorg van en voor de bevolking van Togo

a Long Way Togo

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge09/230 37 49

BE74 0355 0122 4707


copens42@scarlet.be

LongwayTogo

OVER TOGO                    

Voorstelling van Togo, het land

Togo is een land met een oppervlakte van 56.600 km² (België heeft een oppervlakte van
30 518 m²), gelegen in subsaharisch westafrika, in de Golf van Benin, tussen Ghana, Benin en Burkina Faso.
Togo telt twee klimaatzones: een subequatoriaal klimaatstype in het zuiden, een saheltype in het noorden.
Het droge seizoen wordt in het gehele land nog versterkt door de Harmattan, een droge wind uit de Sahara,
die waait van december tot februari.

In cijfers: de populatie wordt geschat op 5.078.214 inwoners, of  82 per km², tegen 25 per km² in 1960.  
De jaarlijkse natuurlijke aangroei wordt geschat op 3,2%. De helft van de bevolking is jonger dan 15 jaar.

                                    

 

Belangrijkste steden

In de hoofdstad Lomé wonen 1.030.000 mensen, wat neerkomt op bijna 20,28% van de bevolking.
De andere steden hebben allemaal minder dan 100.000 inwoners.

SOKODE         = 88.000 inwoners (1,74%)

KARA              = 82.000 (1,61%)

KPALAME       = 61.000 (1,20%)

ATAKPAME    = 60.000 (1,18%)

DAPAONG     = 44.000 (0,87%)

TSEVIE          = 40.000 (0,79%)

Economisch gezien is Togo met een BNP van 45 USD een ‘ontwikkelings­land’. 
Het BNP, dat één der laagste ter wereld is, kent een onbeduidende groei.  
De regressie is zo duidelijk dat het juister zou zijn te stellen dat het een land is dat zich in de onderontwikkeling nestelt.

Sinds 1983 is het land inderdaad onderworpen aan de draconische voorschriften van de Wereldbank en het IMF,
die met hun opeenvolgende Structurele Aanpassingsprogramma’s, waarvan de sociale consequenties op onmenselijke
manier nog verergerd werden door de devaluatie van de CFA-frank in 1994, met een inflatiecijfer van bijna 80%.
Het zijn net de vitale sectoren - gezondheidszorg en het onderwijs - die het ergst getroffen zijn.

De bevolking is grotendeels agrarisch. Agou is voor het grootste deel zeer geschikt voor landbouw aangezien het

tamelijk goed bevloeid is. Er is een grote verscheidenheid aan gewassen:

-  Opbrengstgewassen: oliepalm, cacao, koffie, katoen enz.

-  Voedingsgewassen: maïs, gierst, rijst, maniok, jam, taro, avocado’s, sinaasappels, pompelmoezen, mandarijnen enz.

De industrie is er onbestaande. De enige industriële installatie, de oliefabriek van SONAPH is zo goed als gesloten.

Ondanks de onbetwistbare rijkdommen en mogelijkheden van de streek leeft de bevolking in steeds moeilijker
wordende omstandig­heden. Omdat ze steeds verzwakt, is ze ontvankelijker voor ziekten.

Ons project wil de gezondheidssituatie verbeteren van de bevolking door basisgezondheidszorg te verstrekken in
en met de gemeen­schap. Op lange termijn gaat het erom de levensomstandigheden te verbeteren en de bevolking
toegang te verschaffen tot elementaire zorgen dankzij een geïntegreerde basisgezondheidszorgstructuur van en
voor de bevolking.

Qua gezondheidsomstandigheden is Agou-Nyogbo een doorsnede van wat de gehele bevolking nu meemaakt.

Er is een ziekenhuis dat het enige echte ziekenhuis van de hele prefectuur is: Bethesda. Maar het is een privé-instelling
waar betaald moet worden. Hierdoor is het onbereikbaar voor de meerderheid van de plaatselijke bevolking.
Deze aarzelen om er naartoe te gaan, en wanneer ze er eindelijk toe besluiten, na pogingen om zichzelf te genezen,
is het vaak al te laat.

Daarenboven werd het personeel niet uit de plaatselijke gemeenschap aangeworven. Dit ziekenhuis is in feite een
vreemd lichaam in de bevolking.Zo richt de overheid zich volledig op de privé, waar de tarieven buiten het bereik
liggen van de overgrote meerder-heid van de bevolking. De weinige gezondheidscentra, vaak gebouwd met behulp
van geldschieters, worden snel aan hun lot overgelaten, zonder betaald en gemotiveerd verzorgend personeel,
zonder medicijnen. Veel streken zijn hierdoor zonder gezondheids-zorg.

Tezelfdertijd zien we de kwakzalverij toenemen, die wordt uitgeoefend door weinig scrupuleuze lieden die zich de
paramedische sector toe-eigenen, en die steeds hogere tarieven hanteren.

Vanuit de asse van TOGOPHARMA (de keten van staatsapotheken) verrijzen ondertussen centrale medicijnen-
verkoopplaatsen, die de gezondheidscentra zouden moeten toelaten medicijnen onder generische vorm aan te kopen.
Door de afwezigheid van structuren voor transport en levering van deze medicijnen zijn ze echter moeilijk te verkrijgen.

Hierdoor, en in combinatie met de voortdurende daling van de koopkracht van de mensen en gezinnen, en de steeds
beperkter toegankelijkheid tot goederen en diensten, ligt de weg steeds meer open voor de gevaren van automedicatie.
Meer en meer patiënten verlaten de moderne gezondheidssector om hun heil te zoeken bij genezers, vaak kwakzalvers,
bij zogenaamde ‘apotheken’ en andere ambulante verkopers, met alle risico’s hieraan verbonden.

De overgrote meerderheid van de bevolking wordt op alle vlakken geconfronteerd met grote moeilijkheden doordat de
staat zich vooral dan op het gebied van gezondheidszorg niet erg inspant en door de perverse en verwoestende effecten
van de structurele aanpassingsplannen.

 

Beschrijving van de huidige situatie in het dorp Agou-Nyogbo

De prefectuur Agou ligt in het zuidwesten van Togo, op 90 km van Lomé.  Het dorp Agou-Nyogbo is dit jaar ons werkterrein.
Het ligt aan de voet van de berg Agou . Het bevat de agglomeratie zelf en ervan afhankelijke gehuchten, tot op 5 km afstand.
Het geheel telt ongeveer 8.000 inwoners.

De bevolking bestaat uit Ewé. De Ewé-taal werd sinds de 19de eeuw neergeschreven; hierdoor kunnen documenten in de
taal van de streek opgesteld worden voor alfabetiseringswerk en gezondheids­voorlichting.

 

 

 

LongwayTogo

Monique en Koffi

Kliniekstraat 24, 9050 Gentbrugge.

09/230 37 49 

BE74 0355 0122 4707

copens42@scarlet.be

https://www.facebook.com/alongwaytogobelgium

REALISATIES VAN HET PROJECT

Ons project wil de gezondheidssituatie verbeteren van de bevolking door basis gezondheids-
zorg te verstrekken in en met de gemeen­schap. Op lange termijn gaat het erom de levens-
omstandigheden te verbeteren en de bevolking toegang te verschaffen tot elementaire zorgen
dankzij een geïntegreerde basisgezondheidszorgstructuur van en voor de bevolking.

 

Dispansarium in Agou Nyogbo

Het gebouw voor het toekomstige dispensarium was een oud postgebouw en werd door de lokale bevolking  aangekocht. De elektrische installatie is reeds voorzien.  Ook verzorgend personeel moet aangesproken worden.

In september 2004 is  men met de bouw van de waterinstallatie gestart. 

Dank zij de opbrengst van de benefietavonden in 2004 en 2005 functioneert de waterinstallatie.  Deze omvat een gemetste waterput, een water­­toren met een capaciteit van 3 375 liter, een elektrische pomp en de loodgieterij die vertrekt vanuit de bergen.

Dit is een prachtig werk dat tot een goed einde is gebracht.

Het centrum is erkend door de staat en werkt 24u/24. Het ontvangt gemiddeld 5/6 patiënten per dag. Er komt geregeld een dokter langs.  Een gediplomeerde vroedvrouw is er alle dagen werkzaam.  Zij is de drijvende kracht van het centrum.  We kunnen zeggen dat zij een halve dokter is.  Bewonderenswaardig wat deze dame presteert.  Zij wordt bijgestaan door twee stagairs verpleegsters. Zij geeft voorbereidende cursussen aan zwangere vrouwen. Er worden vaccinaties toegediend en er worden eveneens sensibiliseringscampagnes gehouden, vb. over HIV, hygiëne, gezinsplanning enz...

Met de opbrengst van het jaar 2006 heeft het centrum voor een groot deel behandelingen tegen malaria aangekocht..  Er werd ook een grote voorraad van verband- en ontsmettingsmateriaal aangelegd.

In het voorjaar van 2009 hebben we, op vraag van het comité in Agou, klein medisch materiaal aangekocht en meegenomen waaronder:

2 bloeddrukmeters, 1 personenweegschaal, 1 materialensterilisator, 1 manuele aspirator, verschillende tangetjes en pincetten.

                             

Er worden uitsluitend werken uitgevoerd onder toezicht van Koffi Tevi en Monique Coppens tijdens hun verblijf in Togo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EPP BAGUIDA START IN 2009

Sinds 2009 zijn we een nieuw project gestart in de ” Publieke Lagere School Baguida Plantation”.

Hierna volgt de historiek en het waarom van onze keuze.

We hebben gekozen voor een “Publieke School” omdat daar de behoeften het grootste zijn.  Vermits de regering niet meer investeert in het onderwijs hebben de leerkrachten het moeilijk om hun job nog naar behoren uit te voeren. Een maandsalaris is niet altijd gegarandeerd.  Soms zijn ze genoodzaakt om enkele uren als taxi-moto te werken om zelf hun gezin te kunnen onderhouden. Toch blijven die mensen heel gemotiveerd doorgaan.  In 2009  kreeg de school nog subsidies van de overheid, dit bedraagt nog amper 1/10 van het vooropgestelde bedrag.Toch blijven die mensen heel gemotiveerd doorgaan.  Dit betekent dat er bijna niets kan besteed worden aan het herstellen van de gebouwen en de bevoorrading van het leermateriaal. Het is te gemakkelijk om gratis onderwijs te promoten, indien de overheid zelf niets meer investeert.

“Baguida Plantation” is gebouwd in 1957, dit is dus nog in het koloniale tijdperk.  Togo is een kolonie van Duitsland geweest en het zijn zij die de opdracht gegeven hebben een gedeelte van de huidige school te bouwen.  Er lopen om en bij de 800 leerlingen school en en er zijn 12 klassen.  Er zitten van 50 tot 75 leerlingen in één klas.  De banken worden vaak bezet door 3 of 4 kinderen. 

Wij hebben gedurende 3 voormiddagen de lessen bijgewoond en ervaren wat het is om in zulke moeilijke omstandigheden les te geven en te krijgen.  Nochtans zijn de kinderen enorm gemotiveerd, ethousiast en leergierig.

Wij hebben daarna naar de meest dringende noden gevraagd en “A long way Togo” heeft bijgedragen tot het herstellen van het slechtste dak. Deze werken zijn correct uitgevoerd.

In oktober 2010 zijn de werken gestart voor de bouw van een kleuterklas. Ouders van schoolgaande kinderen en werklieden uit de omgeving hebben samengewerkt aan de opbouw van het klaslokaal. Deze voorbereidende klas is noodzakelijk.  De kinderen hebben nu hun eerste schoolervaring in het eerste leerjaar.  Ze krijgen onmiddellijk onderwijs in de franse taal.

In de kleuterklas kunnen ze al de discipline aanleren van het naar schoolgaan. Ze kunnen al wennen aan de franse taal. De kleintjes zitten veilig in een lokaal waar toezicht is.Ze liepen vaak maar wat rond in het eerste leerjaar en stoorden de lessen. Om 10u in de voormiddag krijgt ieder kindje alle dagen een maaltijd.  De kinderen die niets kunnen bijdragen krijgen eveneens hun portie, er wordt toch gekookt in een supergrote kookpot.  Daarom is deze kleuterklas absoluut noodzakelijk.

In 2011 is de ruwbouw beëindigd. 

 De dakbedekking is in februari 2012 afgewerkt.  Het is een weldoordacht gebouw.  Er is o.a. overeengekomen om het gebouw het verst van de grote weg te plaatsen en het dichtst naast de toiletten.  Het lokaal is aangenaam en heeft een zeer goede verluchting, dit is nodig bij temperaturen van om en bij de 30° en meer.   De werken zijn zeer vlug opgeschoten en de samen­werking met de directie en het oudercomité is optimaal. 

De inspecteur van het ministerie van onderwijs is langsgeweest.  Hij is opgetogen over het resultaat en de correcte manier van werken.  Er wordt een aanvraag ingediend om officieel een kleuteronderwijzeres aan te stellen.  In september 2012 worden de kleutersopgevangen in het lokaal.

De volgende faze is de afwerking o.a. de bepleistering van de binnen- en buitenmuren, een vloer gieten en schilderen.

Eind 2013 is het klaslokaal gemeubeld en het kleutermateriaal aangeschaft.  De tafels en stoeltjes zijn uit duurzaam hout gemaakt door een schrijnwerkersatelier uit de buurt.  Er is officieel een kleuteronderwijzeres en een stagiaire aangesteld.

Het project “Baguida kleuterklas” is volledig afgewerkt.  Dit alles was alleen mogelijk dank zij jullie steun.  Hiervoor onze hartelijke dank.

We overwegen om verder herstellingswerken uit te voeren.  Het toiletgebouw werd ondertussen ook afgebroken en terug opgebouwd.

                             

Er worden uitsluitend werken uitgevoerd onder toezicht van Koffi Tevi en Monique Coppens tijdens hun verblijf in Togo.

                                                                                 

                                                        www.facebook.com/alongwaytogoGent/?ref=aymt_homepage_panel